การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

พิมพ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt   alt

alt   alt

alt    alt

alt    alt