รับรางวัลโล่เกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินฯ ในระดับ AA

พิมพ์

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบจากท่าน ชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัลโลเกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

alt alt

alt alt

alt alt