คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt
 

นายชัยยะ  อังกินันทน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-400792

 
alt

นายสุขสันต์  อังกินันทน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400792
 

 

 

alt
 
 
พ.ต.อ.วิทฑูรย์  พละสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400792
alt
 
นายชรินทร  พิมพ์รอด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795
 
 
alt
 
นางสาวปาวีณา  เนียมนิล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795
 

                    alt

นายสมชาย  มีนาม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795
 
 

alt

พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

alt