หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เพชรบุรี

alt


นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์ประเสริฐ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-400790

 

 

alt

นางจิราพรรณ  กลิ่นเกลา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 032-400429

 

 

alt

นางกาญจนา  พยัคฆพงษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 06-4289-6294

alt

นางสาวนภาเพ็ญ  จิตยุติ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 032-425987

alt

นาธนชาติ  ชัยศิริกุล

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

โทรศัพท์ 032-400795 

alt

นายณัฐวรรธ  วงศ์เดช 

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 

โทรศัพท์ 032-400794   

alt

นางปรีดา  มีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง 

โทรศัพท์ 032-425989

alt

นายสมชาย  มีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

   โทรศัพท์ 032-427-037   

 

alt

    นายบุญเลิศ  พุ่มจิตร 

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 โทรศัพท์ 06-4896-1944

 

   
   
   
   

 

                                                     

                                                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                                   

 

 

 

                               

  

alt