หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เพชรบุรี

alt


นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์ประเสริฐ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-400790

 

 

alt

นางจิราพรรณ  กลิ่นเกลา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 032-400429

 

 

alt

นางกาญจนา  พยัคฆพงษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 032-427026

 

alt

นางสาวนภาเพ็ญ  จิตยุติ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 032-425987

 

alt

นางสาวจิราพรรณ  กลิ่นเกลา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 032-400429 

alt

นายณัฐวรรธ  วงศ์เดช 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 032-400794   

 

alt

นางวิลาวรรณ พรหมสี่หน้า

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง 

โทรศัพท์ 032-425989

alt

นายปกรณ์ เกิดศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

   โทรศัพท์ 032-427037   

 

alt

    นายบุญเลิศ  พุ่มจิตร 

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 โทรศัพท์ 032-427026

 

 

alt

นางกาญจนา  พยัคฆพงษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทรศัพท์ 032-427026

 

alt

นางสาวนภาเพ็ญ  จิตยุติ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ 032-425987

   

 

                                                     

                                                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                                   

 

 

 

                               

  

alt