สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt


นายสุเนตร  สินสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 

alt

นายเอนก  อุทยาน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 
alt

นายอุทิศ  เพิ่มทรัพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี


สมาชิกสภาเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

alt

นายธนไชย  อ่ำจั่น
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1
 
alt

นายยอดพล  พลบุตร
 ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2
 
alt

นายประยูร  เนียมนิล
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3
 
 
alt
 
นายเอื้อน  เกิดเล
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4
 
alt

นายปราโมทย์  พุ่มพวง
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5
 
 
alt

นายอภินันทน์  อังกินันทน์
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6

alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอท่ายาง
 

alt

นายธนภัทร  ทองธนบดีกุล
ส.อบจ.อำเภอท่ายาง เขต 1
 
alt

นางสาวชตีนุช  ไขศรี
ส.อบจ.อำเภอท่ายาง เขต 2
 
alt

นายเธียรธรรม์  อุ๋ยตระกูล
ส.อบจ.อำเภอท่ายาง เขต 3
 
 
alt

นายเอกชัย  เนื้อนิ่มวัฒนา
ส.อบจ.อำเภอท่ายาง เขต 4

alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอชะอำ
 

alt

นางภัสนา  มีนาม
ส.อบจ.อำเภอชะอำ เขต 1
 
alt

นายชัยวัฒน์  สุขประเสริฐ
ส.อบจ.อำเภอชะอำ เขต 2
 
alt
 
นางสาวแสงเดือน  สุขประเสริฐ
ส.อบจ.อำเภอชะอำ เขต 3
 
 
alt

นายสุนทร  หมอนทอง
ส.อบจ.อำเภอชะอำ เขต 4

alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอบ้านแหลม
 

 
 
alt
 
นายยศสรัล  บัวปลั่ง
ส.อบจ.อำเภอบ้านแหลม เขต 1
 
 
 
alt

นายบุญฤทธิ์  เพิ่มพงศ์อารี
ส.อบจ.อำเภอบ้านแหลม เขต 2
 
alt

นายสุเนตร  สินสวัสดิ์
ส.อบจ.อำเภอบ้านแหลม เขต 3


alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอบ้านลาด
 

alt

นายสุชาติ  เพชรลูกอินทร์
ส.อบจ.อำเภอบ้านลาด เขต 1
 
alt

นายวันชัย  ขาวคง
ส.อบจ.อำเภอบ้านลาด เขต 2
 

alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอเขาย้อย

 

alt

นายปรีชา  สังคีรี
ส.อบจ.อำเภอเขาย้อย เขต 1
 
alt

นายเอนก  อุทยาน
ส.อบจ.อำเภอเขาย้อย เขต 2

alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอแก่งกระจาน

 

alt

นายอุทิศ  เพิ่มทรัพย์
ส.อบจ.อำเภอแก่งกระจาน เขต 1
 
 
alt

นายสุชาติ  สมใจ
ส.อบจ.อำเภอแก่งกระจาน เขต 2
 

                 

alt

สมาชิกสภาเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง
 

alt

ดาบตำรวจ ประเสริฐ  กลิ่นเกลี้ยง
ส.อบจ.อำเภอหนองหญ้าปล้อง