การประชุมเพื่อมอบนโยบาย“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

การมอบนโยบายของ นายชัยยะ อังกินันทน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เนื่องในการประชุมเพื่อมอบนโยบาย“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2566”

และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) และร่วมทำสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566

            โดยมีใจความในเนื้อหา ดังนี้  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประกาศ  เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) แล้วนั้น ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานทุกท่านของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ยึดปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด  ไม่รับของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา    พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์   ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย

           alt

   alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987