คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5

     คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ            ผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่ม 4 และ 5 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง  ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ตาม 

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/guideline_red_covid19.pdf

 

                                                                   alt

คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

          ตามที่สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็ก กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ครู และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดได้ จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

alt

สนับสนุนงบประมาณ

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับ 

       - สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจกาชาดห่วงใย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ประสบภัย ประจำปี 2563 " 

และได้มอบเงินให้กับ

      -  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 10 จำนวน 22 โรงเรียน

      -  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

      -  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ครูขาดแคลน)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

Attachments:
Download this file (01.สำนักงานเหล่ากาชาด.JPG)01.สำนักงานเหล่ากาชาด.JPG[ ]13020 Kb
Download this file (02.ดอนยางวิทยา.JPG)02.ดอนยางวิทยา.JPG[ ]13329 Kb
Download this file (03.วิทยาลัยเทคนิค.JPG)03.วิทยาลัยเทคนิค.JPG[ ]12864 Kb
Download this file (04.คงคาราม.JPG)04.คงคาราม.JPG[ ]12971 Kb
Download this file (05.บางจานวิทยา.JPG)05.บางจานวิทยา.JPG[ ]12925 Kb
Download this file (06. บ้านลาดวิทยา.JPG)06. บ้านลาดวิทยา.JPG[ ]13278 Kb
Download this file (07. ธรรมมิก.JPG)07. ธรรมมิก.JPG[ ]12980 Kb
Download this file (08. ป่าเด็ง.JPG)08. ป่าเด็ง.JPG[ ]13242 Kb
Download this file (09. ท่ายางวิทยา.JPG)09. ท่ายางวิทยา.JPG[ ]12756 Kb
Download this file (10. แก่งกระจาน.JPG)10. แก่งกระจาน.JPG[ ]12666 Kb
Download this file (11. เขาย้อยวิทยา.JPG)11. เขาย้อยวิทยา.JPG[ ]13541 Kb
Download this file (12. บ้านแหลมวิทยา.JPG)12. บ้านแหลมวิทยา.JPG[ ]13051 Kb
Download this file (13. พรหมานุสรณ์.JPG)13. พรหมานุสรณ์.JPG[ ]13285 Kb
Download this file (14. วัดดดอนไก่เตี้ย.JPG)14. วัดดดอนไก่เตี้ย.JPG[ ]13489 Kb
Download this file (15. โตนดหลวงวิทยา.JPG)15. โตนดหลวงวิทยา.JPG[ ]13711 Kb
Download this file (16. บางตะบูนวิทยา.JPG)16. บางตะบูนวิทยา.JPG[ ]13633 Kb
Download this file (17. โยธินบูรณะ.JPG)17. โยธินบูรณะ.JPG[ ]12740 Kb
Download this file (18. ห้วยทรายประชาสรรค์.JPG)18. ห้วยทรายประชาสรรค์.JPG[ ]13391 Kb
Download this file (19. การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน (ชะอำ).JPG)19. การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน (ชะอำ).JPG[ ]13428 Kb
Download this file (20. อนุบาลเพชรบุรี.JPG)20. อนุบาลเพชรบุรี.JPG[ ]13304 Kb
Download this file (21. วชิรธรรมโสภิต.JPG)21. วชิรธรรมโสภิต.JPG[ ]13288 Kb
Download this file (22. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด.JPG)22. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด.JPG[ ]12942 Kb
Download this file (23. หนองหญ้าปล้องวิทยา.JPG)23. หนองหญ้าปล้องวิทยา.JPG[ ]13490 Kb
Download this file (24. วัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฏร์).JPG)24. วัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฏร์).JPG[ ]12911 Kb
Download this file (25. หนองจอกวิทยา.JPG)25. หนองจอกวิทยา.JPG[ ]12894 Kb

สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จำนวน 122 โรงเรียน  งบประมาณ 8,680,000 บาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน   งบประมาณ 6,160,000 บาท ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจ้างครูทำการสอน (ครูขาดแคลน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพริบพรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

 

การกำหนดเส้นทาง เข้า-ออก สนามกีฬาดอนคานเพื่อเข้าสู่โรงเรียนวัดดดอนไก่เตี้ย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางการเดินรถเพื่อไปส่งบุญหลานที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บริเวณสนามกีฬาดอนคาน ในการเดินทางในพื้นที่สนามกีฬาดอนคานดังต่อไปนี้

รายละเอียดกำหนดเส้นทางการเดินรถเข้า-ออก สนามกีฬาดอนคานสู่โรงเรียนวัดดดอนไก่เตี้ย และจุดรับ-ส่ง นักเรียน ประตูทางเข้าของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

1. จุดเข้า - ออก สนามกีฬาดอนคาน ดังนี้

     - ทางเข้า เข้าทางประตู 1 ของสนามกีฬาดอนคาน

     - ทางออก ออกประตู 2 ของสนามกีฬาดอนคาน

กำหนดเส้นทางจราจรเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามย้อนศร  โดยจะมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง

2. จุดรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

     ใช้ประตูที่กำหนด 2 ประตูหลัก ดังนี้

     - ประตูที่ 1 เปิดเวลา 06.15 น. เป็นต้นไป

     - ประตูที่ 3 ช่วงเช้า 06.15 -08.00 น.

                      ช่วงเย็น 16.00 น. - 18.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

alt

alt

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]161 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]622 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้386
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว599
mod_vvisit_counterเดือนนี้1968
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2801
mod_vvisit_counterทั้งหมด84663

We have: 6 guests, 1 bots online
ไอพีคุณ: 75.101.220.230
วันนี้: ก.ย. 25, 2020

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987