แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ฯ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

การประชุมเพื่อมอบนโยบาย“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

การมอบนโยบายของ นายชัยยะ อังกินันทน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เนื่องในการประชุมเพื่อมอบนโยบาย“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2566”

และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) และร่วมทำสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

            โดยมีใจความในเนื้อหา ดังนี้  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประกาศ  เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) แล้วนั้น ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานทุกท่านของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ยึดปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด  ไม่รับของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา    พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์   ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย

           alt

   alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และทราบถึงแนวทางการประพฤติทางจริยธรรม สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do & Don't) กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง การบรรยายให้ความรู้ โดย พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

   alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเผ้าระวังการทุจริต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

alt

การใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง การใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำประกาศการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและบุคคลภายนอกทราบ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 25

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987