แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ฯ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987