รายงานผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      สรุปรายงานผลการติดตามาและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งฝ่ายติดตาม และประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการโดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการ งานการขอใช้บริการที่องค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการ

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987