แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ทาง QR Code แบบสำรวจฯ  หรือ  Link แบบสำรวจฯ ที่แสดงด้านล่างนี้ 

LINK แบบสอบถาม https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28

alt

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสังกัดได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยท่าน ชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬา สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (สนามกีฬาดอนคาน)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.เพชรบุรี สอน./รพ.สต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รู้และเข้าใจถึงความเป็นมาและแนวทางดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน และได้รับเกียรติจากท่านเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สำนักนายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย

โครงการจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

               1. ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัตตนตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด อาทิ การกักตัว การไม่พบปะหรือรวมกลุ่มกับบุคคลอื่น และงดเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

              2. ประชาชนทุกคนต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention) และตระหนักเสมอว่าแม้จะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

alt

alt

alt

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต โดยได้เชิญ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

alt alt

alt alt

alt alt

 

alt alt

Attachments:
Download this file (โครงการ.pdf)โครงการ.pdf[ ]627 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987